Warsztaty poetycko-literackie, dzień 6.

Szósty dzień warsztatów zaczął się stosunkowo późno: rano uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w odbywającym się we Wrocławiu Festiwalu Brunona Schulza. Nie obeszło się bez drobnych wpadek: tłumaczy tak pochłonęła analiza tekstów Różewicza, że kolejne wydarzenie tego dnia rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem. Przed uczestnikami warsztatów wystąpił poeta Jewgienij Czigrin, publikujący sporo w wydaniach krajowych i zagranicznych – między innymi przedstawiony został jego wybór wierszy, który ukazał się w polskim piśmie literackim „Migotania”.
Utwory Jewgienija Czigrina i tłumaczenia Władimira Sztokmana można przeczytać tu.

Czigrin, jeden z twórców poetyckiego festiwalu Wołoszyna na Krymie, niedawno wydał nową książkę „Pogonszczik” („Poganiacz”). Przeczytał teksty z tego tomu, a także z niedawnych publikacji prasowych, oraz jeszcze nie drukowane. Wiersze Czigrina – to rozległe płótna o skomplikowanej składni i specyficznej eklektycznej budowie leksykalno-stylistycznej, poświęcone dziełom sztuk plastycznych, miastom, ich mieszkańcom i lokalnym osobliwościom (na przykład podkreślając koloryt miejsc, poeta niezmiennie wspomina miejscowy alkohol); upraszczając można powiedzieć o pejzażowości/”fizjologiczności” tych tekstów.

Polskim tłumaczem Czigrina jest finalista konkursu miłoszowskiego, uczestnik wrocławskich warsztatów Władimir Sztokman. W jego przekładach z wirtuozerią oddane zostały formalne właściwości wierszy Czigrina; pomysłowość wykazał także w doborze ekwiwalentów specyficznej leksyki poety. Sztokman zaznaczył, że praca nad przekładem na język nieojczysty – to w 80% intuicja.
Silnym końcowym akcentem dnia stał się przyjazd z Ameryki syna Czesława Miłosza Tony’ego. Wszyscy odnotowali zadziwiające podobieństwo syna i ojca. Tony Miłosz podziękował tłumaczom za zainteresowanie poezją i nazwał przekład poetycki mostem do tolerancji. Z inicjatywy Nikołaja Iwanowa uczestnicy warsztatów przeczytali swoje przekłady utworów Czesława Miłosza: „Walc” (Lew Oborin, Gienrich Kirszbaum/Jarosława Ananko), „Piosenka na jedną strunę” (Tatiana Dubinina), „Przepis” w przekładzie laureata konkursu Igora Bułatowskiego przeczytała Natalia Gorbaniewska. Ona też zakończyła czytanie fragmentem swojego przekładu „Traktatu poetyckiego”.

Шестой день мастер-классов начался относительно поздно – в 14:00; впрочем, до этого участники имели возможность в частном порядке обсудить с Натальей Горбаневской отдельные проблемы, возникающие при переводе Ружевича. В течение всего дня Горбаневская и Игорь Белов продолжали работу с текстами, которые прислали переводчики.

Параллельно с занятиями Фонда во Вроцлаве проходит большой фестиваль имени Бруно Шульца – некоторые смогли (и смогут в ближайшие дни) его посетить.

Не обошлось без накладок – переводчики под руководством Натальи Горбаневской так увлеклись разбором текстов Ружевича, что следующее событие дня началось с получасовым опозданием. Перед участниками мастер-класса выступил поэт Евгений Чигрин, активно публикующийся в литературных изданиях России и зарубежья (в частности, была представлена только что вышедшая подборка его стихов в польской литературной газете Migotania).

Произведения Евгения Чигрина и переводы Владимира Штокмана можно прочитать здесь.

Фрагмент выступления Евгения Чигрина и Владимира Штокмана (14 ноября 2012г., Вроцлав).

Чигрин, один из учредителей Волошинского поэтического фестиваля в Крыму, недавно выпустил новую книгу „Погонщик”. Он прочитал тексты из нее, а также из недавних журнальных подборок и еще не опубликованные. Стихотворения Чигрина – пространные полотна со сложным синтакисом и своеобразным, эклектичным лексически-стилистическим строем, посвященные произведениям изобразительного искусства, городам, их обитателям и местным особенностям (например, поэт, подчеркивая колорит тех или иных мест, неизменно упоминает здешний алкоголь); огрубляя, можно сказать о пейзажности/”физиологичности” текстов Чигрина.

Евгений предпочитает регулярный рифмованный стих, что требует известного мастерства при переводе. Польский переводчик Чигрина – участник Милошевского конкурса и вроцлавских мастер-классов Владимир Штокман. Передачу формальных особенностей стиха в его переводах можно назвать виртуозной; изобретателен он и в подборе эквивалентов специфической чигринской лексики. Штокман отметил, что работа над переводом на неродной язык – это 80% интуиции.

И раскрытый том Чехонте — цепляет,
Фантазийный дух золотых колоний:
Человек в пенсне на дуде играет
И луну слегка подпирают кони
Мифологий и — девяти помощниц…
Этот старый ром забирает вволю,
И течёт звезда недалёких рощиц,
Как библейский свет к штилевому морю.

Мощным итогом дня стал приезд из Америки сына Чеслава Милоша – Тони. Все отметили удивительное внешнее сходство сына с отцом. Тони Милош поблагодарил переводчиков за интерес к поэзии и назвал поэтический перевод мостом к толерантности. По предложению Николая Иванова участники мастер-класса прочитали свои переводы из Чеслава Милоша. Свои варианты „Вальса” прочитали Лев Оборин и работающие вместе Генрих Киршбаум и Ярослава Ананко, „Песенку на одной струне” – Татьяна Дубинина, „Рецепт” в переводе лауреата Милошевского конкурса Игоря Булатовского прочла Наталья Горбаневская. Она же завершила чтение фрагментом из своего перевода „Поэтического трактата”. Завтра должна состояться еще одна – на этот раз большая – встреча с Тони Милошем.

Możliwość komentowania została wyłączona.