Statut Fundacji „My Razem”

tekst jednolity

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.
Rozdział IV. Organy Fundacji.
Rozdział V. Zmiana statutu.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą Fundacja – My razem zwana dalej „Fundacją” , ustanowiona przez fundatorów:
1. Mirosławę Agnieszkę Stachowiak-Różecką, zam. we Wrocławiu, ul. Komuny Paryskiej 94/9. PESEL – 73070804445.
2. Tatianę Iwanow, zam. w Obornikach Śląskich, ul. Sikorskiego 42. PESEL – 80080718321.

zwanych dalej „Fundatorami”, którzy złożyli oświadczenie w formie aktu notarialnego o ustanowieniu Fundacji w dniu 16 września 2011 roku przed notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 11/12, Małgorzatą Lipską-Schydlo Rep. A nr 2997/11.

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Fundacja może używać oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego o jakim mowa w art. 23 ust. 4 ustawy od działalności pożytku publicznego i o woluntariacie (Dz.U z 2003 nr 96 poz.873 z późn. zm.)

§ 4
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Białorusi, Rosji i Ukrainy.
2. Siedzibą Fundacji – Oborniki Śląskie, województwo Dolnośląskie, Polska.
3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń.
§ 7
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8
Celami Fundacji są:
1) prowadzenie działań służących upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa, praw i swobód obywatelskich oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego w Polsce, na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie;
2) prowadzenie działań na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich z uwzględnieniem w szczególności dzieci, osób starszych, mniejszości oraz równych praw w przestrzeni publicznej i społecznej kobiet i osób niepełnosprawnych;
3) prowadzenie działań służących wspieraniu więźniów politycznych i ich rodzin, osób zagrożonych politycznym prześladowaniem. Organizowanie ochrony dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz przed ich społecznym wykluczeniem;
4) organizowanie i wspieranie działalności publicznej w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna);
5) inicjacja i prowadzenie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji, gospodarki, edukacji, nauki, innowacyjnych technologii, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej;
6) przeprowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych.
7) działalność charytatywna na rzecz osób represjonowanych.

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek realizujących określone w celach Fundacji;
2) organizowanie i udzielanie pomocy materialnej, w tym finansowej dla organizacji demokratycznych przede wszystkim na Białorusi, ale także w Rosji i na Ukrainie;
3) organizowanie pobytu uzdrowiskowego, leczenia i rehabilitacji, szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów multimedialnych w celach demokratyzacji społeczeństw postkomunistycznych;
4) organizowanie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych;
5) organizowanie międzynarodowej wymiany;
6) promocję programów realizowanych i tworzonych przez Fundację;
7) tworzenie i udostępnianie baz danych na zasadach określonych przez Fundację, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) współpracę z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi
i zagranicznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej i materialnej;
9) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji

§ 10
1. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

Rozdział III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych oraz środki finansowe, prawa majątkowe, kapitały pieniężne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Zakazy i ograniczenia w zakresie rozporządzania majątkiem Fundacji:
1) zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4) zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.”

§ 13
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
2) darowizn, spadków, zapisów osób trzecich,
3) dotacji i subwencji,
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5) dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, i przeznaczane będą na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 14
Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 16
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny, dotacji, subwencji jednorazowej lub łącznej stają się Sponsorami Fundacji.
2. Osoby fizyczne i prawne, które w inny sposób przyczyniają się do realizacji celów Fundacji również mogą stać się Sponsorami Fundacji.
3. Zaliczenie w poczet Sponsorów Fundacji następuje na podstawie wniosku Zarządu i uchwały Rady Fundacji.

§ 17
Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV.
WŁADZE FUNDACJI

§ 18
Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 19
1. Rada składa się z maksymalnie 10 członków.
2. Kadencja Rady trwa 3 lata.
3. Fundatorzy powołują w skład pierwszej Rady Fundacji siedmiu członków:
1. Barbarę Zdrojewską,
2. Innę Kulej,
3. Mirosławę Stachowiak-Różecką,
4. Anżelikę Borys,
5. Jolantę Popińską,
6. Ewę Skrzywanek,
7. Grażynę Horszowską.
Po złożeniu oświadczenia woli o przystąpieniu do Rady.
4. Każdy z członków Rady przed upływem kadencji składa oświadczenie o woli pozostania w Radzie nowej kadencji. Jeśli członek Rady nie złoży takiego oświadczenia, bądź złoży oświadczenie o rezygnacji, uzupełnienie składu Rady następuje poprzez powołanie członka Rady następnej kadencji przez pozostałych członków dotychczasowej Rady, większością głosów ponad 50% członków Rady w głosowaniu tajnym.
5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. W ważnych sytuacjach na pisemny wniosek członka Rady, Rada może wykluczyć ze swojego składu członka Rady w głosowaniu tajnym większością głosów ponad 50% członków Rady.
7. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka Rady, powołanie w jego miejsce nowego członka Rady następuje przez pozostałych członków Rady większością głosów ponad 50% członków Rady w głosowaniu tajnym.
8. Udział w pracach Rady jest honorowy. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady, w tym kosztów podróży.
9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
10. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do pełnienia funkcji w zarządzie, lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
11. Nowego członka Rady powołuje Rada za rekomendacją fundatorów lub jednego z dotychczasowych członków Rady. Powołanie nowego członka Rady następuje przez pozostałych członków Rady większością głosów ponad 50% w głosowaniu tajnym.

§ 20
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom.
2. Rada wybiera ze swego grona oprócz Przewodniczącego, również Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. Posiedzenie Rady zwołuje się na wniosek:
1. Fundatorów,
2. Przewodniczącego Rady Fundacji,
3. Co najmniej trzech członków Rady,
4. Zarządu.

§ 21
1. Rada jest organem nadzorującym i opiniującym prace Fundacji.
2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
3. W razie złożenia wniosku Rada zbiera się na posiedzeniu w terminie 30 dni od daty wpływu formalnego wniosku.
4. Posiedzenia Rady Fundacji przygotowuje Zarząd Fundacji we współpracy z sekretarzem Rady, w zakresie zapewnienia niezbędnych warunków do prowadzenia obrad Rady.
5. Zarząd powiadamia członków Rady o terminie i miejscu obrad Rady w formie pisemnej z zachowaniem dwudziestopięciodniowego terminu powiadomienia.
6. Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział minimum trzech członków Rady, stanowiące kworum.
7. Jeżeli brak jest kworum, wymienionego w ust. 6 tego paragrafu, podczas posiedzenia Rady, Zarząd zobowiązany jest do zwołania w trybie 14 dni kolejnego posiedzenia Rady, po uprzednim skutecznym powiadomieniu wszystkich członków Rady.
8. Brak kworum na posiedzeniu Rady powołanej w trybie ust. 7 tego paragrafu, powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd w terminie 14 dni kolejnej Rady, na której do podejmowania uchwał nie obowiązuje kworum ustanowione zapisem ust. 6 tego paragrafu.
9. Członkom Rady Fundacji przysługuje pełne prawo wglądu do wszystkich dokumentów Fundacji.
10. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań nadzorujących jest uprawniona do :
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
11. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Fundacji podejmuje uchwały większością głosów bez względu na ilość obecnych członków Rady pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad Rady 14 dni wcześniej. Każdy członek rady posiada jeden głos. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
12. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady.

§ 22
Do wyłącznych kompetencji Rady należy:
1) nadzór nad działalnością Fundacji;
2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
3) powoływanie i odwoływanie za zgodą fundatorów członków Zarządu z zastrzeżeniem §25 ust. 4;
4) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie absolutorium dla Zarządu Fundacji. Nieudzielenie absolutorium nie ma wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeżeli ich zatrudnienie oparte było na postanowieniach Regulaminu;
5) przewodniczący Rady lub vice przewodniczący z upoważnienia Rady zatrudnia i ustala wynagrodzenie członków Zarządu;
6) podejmowanie na wniosek Fundatorów, Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień § 32 statutu.
7) Powoływanie i odwoływanie likwidatorów.

§ 23
1. Rada może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową lub inne zespoły doradcze złożone z osób skupionych wokół idei i celów Fundacji.
2. Rada opracowuje i zatwierdza Regulamin Rady Programowej i innych zespołów doradczych ustalający ich cele, zadania i zasady funkcjonowania.

§ 24
1. Rada może oddelegowywać swoich członów do pełnienia funkcji członka Zarządu lub innych funkcji, w jednostkach organizacyjnych i organach powołanych lub ustanowionych przez Fundację oraz spółkach, fundacjach i stowarzyszeniach, do których Fundacja przystąpiła.
2. Oddelegowanie członka Rady do pełnienia tych funkcji odbywa się w drodze uchwały Rady.

§ 25
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.
2. Członka pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy w osobie Tatiana Iwanow.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.
4. Rada może odwołać Zarząd lub każdego członka Zarządu w każdym czasie, w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym, większością głosów ponad 50 % członków Rady.

§ 26
1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy prowadzenie oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady. W szczególności Zarząd:
1) sporządza, realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
2) sprawuje zwykły zarząd majątkiem Fundacji,
3) przyjmuje w imieniu Fundacji subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4) ustala regulamin wewnętrzny Fundacji – uchwalanie regulaminów,
5) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Rady,
6) uczestniczy w posiedzeniach Rady na wniosek Rady lub jej przewodniczącego, Zarząd co roku, do dnia 30 grudnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
7) wnioskuje do Rady o wyrażenie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
8) wykonuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.
3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę.

§ 27
1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani i nagradzani.
2. Wysokość i zasady wynagradzania i nagradzania Zarządu ustala i zatwierdza Rada za zgodą fundatorów.

§ 28
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na głosowaniu, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu.
3. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie.

§ 29
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników.

Rozdział V.
ZMIANA STATUTU
§ 30
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji w głosowaniu tajnym większością głosów ponad 50% obecnych na posiedzeniu członków Rady.

Rozdział VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 32
Decyzję w przedmiocie likwidacji bądź połączenia z innym podmiotem, podejmuje Rada w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów statutowego składu Rady, na wniosek Zarządu podjęty jednomyślną uchwałą lub wniosek Fundatorów.

§33
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę lub Fundatorów.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.

§34
Fundacja składa właściwemu ministrowi o jakim mowa w §3 ust. 2 Statutu sprawozdania ze swej działalności za każdy ubiegły rok o jakich mowa w art. 23 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Niniejszy Statut został sporządzony i podpisany przez Fundatorów.

WROCŁAW, dnia 3 kwiecień 2012 roku.

……………………………………… …………………………………………….
Tatiana Iwanow Mirosława Agnieszka Stachowiak-Różecka

Możliwość komentowania została wyłączona.