Rezolucja O wolność naszą i waszą została podpisana przez wszystkich obecnych w Ratuszu

Dni Pamieci Natalii Gorbaniewskiej (1)We Wrocławskim Ratuszu odbył się pierwszy dzień Dni pamięci Natalii Gorbaniewskiej z udziałem wielu przedstawicieli ruchu dysydenckiego w Związku Sowieckim, weteranów polskiej „Solidarności”, przyjaciół i rodziny Natalii, amatorów jej poezji. Swoje widzenie dzisiejszego świata i miejsce Natalii w ruchu obrony praw człowieka w wystąpieniu inauguracyjnym przedstawił marszałek-senior polskiego Sejmu Kornel Morawiecki. Wystąpili także: Pavel Litvinov, Mirosław Chojecki, Piotr Mitzner, Viktor Shenderovich, Aleksander Milinkiewicz, Tomas Venclova, Petruška Šustrová, Vladimir Tolc, Georgij Levinton.

Iwanow Nikolai (1)Podczas konferencji pt. «Przeciw wojnie i nienawiści» została podpisana przez wszystkich obecnych w Ratuszu rezolucja O wolność naszą i waszą. Swoje poparcie rezolucji w odrębnym liście wyrazili Vladimir Bukovski i Grigorij Javlinski.

Panel konferencji „Przeciw wojnie i nienawiści” poprowadził przewodniczący zarządu Fundacji „Za Wolność Waszą i Naszą” Mikołaj Iwanow.

 

Treść rezolucji:

O wolność naszą i waszą

Rezolucja uczestników Dni pamięci Natalii Gorbaniewskiej

Po raz drugi, my, przyjaciele i koledzy Natalii Gorbaniewskiej, zebraliśmy się w polskim Wrocławiu, aby uczcić pamięć wielkiej obywatelki Europy, obrończyni praw człowieka, antykomunistki, poetki i niezłomnej orędowniczki polsko – rosyjskiej przyjaźni. Człowieka, który 25 sierpnia 1968 roku wraz z ośmioma innymi obywatelami ówczesnego Związku Sowieckiego wyszedł na Plac Czerwony w Moskwie, aby zaprotestować przeciw sowieckiej agresji na Czechosłowację. Wtedy głośno i otwarcie przemówił głos wolnej Rosji, głos ludzi, którzy nie mogli pogodzić się z kłamstwem reżymu.

Dziś, pól wieku od tych wydarzeń, 26 lat od upadku Muru Berlińskiego świat nie stał się bezpieczniejszy. Imperia sowiecka zmieniła kolor, ale nie zmieniła swej istoty.

My, uczestnicy międzynarodowej konferencji Dni pamięci Natalii Gorbaniewskiej we Wrocławiu, dajemy wyraz swego niepokoju i sprzeciwu wobec nowych niebezpieczeństw godzących w ludzkość.

Nasze szczególne zaniepokojenie wywołuje rozwój sytuacji na Ukrainie. Poczynania rosyjskiej władzy to nie tylko agresja przeciwko Ukrainie, to zagrożenie dla samej Rosji, zagrożenie dla świata.

Zwracamy się do rządów i obywateli świata: nie pozostawcie Ukrainy samej. Powstrzymajcie rosyjską agresję.

Dziś świat jest znowu, jak w przededniu II wojny światowej w niebezpieczeństwie, dziś znów pozbawia się wolności tych, którzy walczą o wolność. To nasze wspólne zagrożenie.

Za wolność waszą i naszą!

Wrocław, 28. XI. 2015 roku

 

За нашу и вашу свободу

Резолюция, принятая участниками Дней памяти Натальи Горбаневской

Во второй раз, мы друзья и коллеги Натальи Горбаневской, собрались в польском Вроцлаве для того, чтобы почтить её память – выдающейся гражданки Европы, защитницы прав человека, антикоммуниста, поэта и непоколебимой поборницы польско-российской дружбы, человека, вышедшего 25 августа 1968 года на Красную площадь, чтобы выразить свой протест против советской агрессии в Праге. В этот день отчётливо и громко прозвучал голос свободной России, не согласных терпеть ложь режима.

Сегодня, через полвека после тех событий и спустя 26 лет после разрушения Берлинской стены, мир не стал безопаснее. Советская империя сменила окраску, но не изменила своей сути.

Мы, участники международной конференции Дни памяти Натальи Горбаневской выражаем свою тревогу и протест против новых угроз для человечества.

Наше особое беспокойство вызывает развитие ситуации на Украине. Действия российского режима – это не только агрессия против Украины, но и угроза для самой России, угроза всему миру.

Мы обращаемся к правительствам и гражданам не забывайте об Украине. Остановите российскую агрессию.

Сегодня вновь, как и накануне II мировой войны, мир в опасности; сегодня вновь лишают свободы тех, кто борется за свободу. Это угроза для всех нас.

За вашу и нашу свободу!

Вроцлав, 28.XI.2015

 

За нашу і вашу свабоду

Рэзалюцыя, прынятая ўдзельнікамі Дзён памяці Натальлі Гарбанеўскай.

Мы, сябры і калегі Натальлі Гарбанеўскай, у другі раз сабраліся ва Ўроцлаве дзеля таго, каб ушанаваць памяць выдатнай грамадзянкі Эўропы, абаронцы правоў чалавека, антыкамуністкі, паэткі й непахіснай прыхільніцы польска-расійскага сяброўства, асобы, што 25 жніўня 1968 году выйшла на Чырвоную плошчу, каб выразіць свой пратэст супраць савецкай агрэсіі ў Празе. У гэты дзень выразна і моцна прагучаў голас свабоднай Расіі, ня згоднай трываць хлусьню рэжыму.

Сёньня, праз паўстагодзьдзя пасьля тых падзеяў і 26 гадоў пасьля разбурэньня Бэрлінскага мура, сьвет не зрабіўся бясьпечнейшы. Савецкая імпэрыя зьмяніла афарбоўку, але не зьмяніла сваёй сутнасьці.

Мы, удзельнікі міжнароднай канфэрэнцыі Дні памяці Натальлі Гарбанеўскай, выражаем сваю трывогу й пратэст супраць новых пагрозаў для чалавецтва.

Наш асаблівы неспакой выклікае разьвіцьцё сытуацыі ва Ўкраіне.
Дзеяньні расійскага рэжыму – гэта ня толькі агрэсія супраць Украіны, але й пагроза для самой Расіі, пагроза ўсяму сьвету.

Мы зьвяртаемся да ўрадаў і грамадзянаў усяго сьвету: не забывайце пра Ўкраіну. Спыніце расійскую агрэсію.

Сёньня зноў, як і напярэдадні ІІ сусьветнай вайны, сьвет у небясьпецы; сёньня зноў пазбаўляюць свабоды тых, хто змагаецца за свабоду. Гэта пагроза для ўсіх нас.

За вашу і нашу свабоду!

Уроцлаў, 28.XI.2015

Milinkiewicz Alaksandr, Iwanow Nikolai (1) Milinkiewicz Alaksandr, Litwinow Pawel (1)

Venclova Tomas (1)

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Marek Pędziwol

Możliwość komentowania została wyłączona.