Wystawa „Wrocław dla Białorusi”

[PL]

W ramach X Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej działa wystawa „Wrocław dla Białorusi” w Centrum Historii Zajezdnia.

W ramach X Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej działa wystawa „Wrocław dla Białorusi” w Centrum Historii Zajezdnia. Na otwarciu wystawy gościliśmy honorowych gości Swiatłanę Cichanouską, Tatzianę Chomicz  (siostra więzionej Maryji Kalesnikawaj) i Wołhę Kawalkową.

Wystawa Wrocław dla Białorusi jest jednocześnie lokalną kroniką protestu przeciwko przemocy, niesprawiedliwości i upokorzeniu, jak też pięknym, wzruszającym, przywracającym nadzieję przykładem ludzkiej solidarności, szczerości i bezinteresowności. Bo takimi właśnie były wydarzenia na Białorusi z ostatniego roku – świętem wyzwolenia
od wieloletniej dyktatury oraz tragicznym przykładem tego, na co jest gotów Aleksander Łukaszenko i jego poplecznicy, żeby po kolejnych sfałszowanych wyborach, nadal pozostawać u władzy. 

Zdjęcia i plakaty, które zobaczycie, są dowodem na to, że Białorusini, którym przyszło mieszkać we Wrocławiu, pamiętają o swoich korzeniach, a nasi rodacy w kraju mogą liczyć na zrozumienie, współczucie i rzeczywistą pomoc. Stąd Wrocław dla Białorusi jest nie tylko
i nie tyle o polityce, co o ludziach. Wszystkich tych, którzy poświęcali swoje siły i czas,
żeby zmiany, których tak pragniemy, stały się możliwe. O tych, którzy śmiało wyrażali swój sprzeciw, pisali listy do więźniów politycznych, zbierali pieniądze na potrzeby prześladowanych, alarmowali organizacje międzynarodowe i zwracali oczy całego świata
w kierunku Białorusi. Wreszcie tworzyli plakaty, z którymi, bez względu na pogodę, gromadzili się pod Pręgierzem, żeby poznać się bliżej i przekuć poczucie bezradności
na konkretne działanie. 

Przed otwarciem wystawy liczba przeprowadzonych przez białoruską diasporę
we Wrocławiu akcji zbliżała się do dwustu. Jesteśmy przekonani, że każda z nich miała sens oraz z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i nadal chcą wspierać. Bo i my nie zamierzamy przestawać, dopóki Białoruś nie stanie się wolnym, demokratycznym, praworządnym, szanującym swych obywateli krajem. Krajem, na który Białorusini sobie zasłużyli, czego dowodem ich uparta walka o lepsze jutro w wielkiej europejskiej rodzinie.

Zdjęcie Mikołaj Puchok

[BY]

У рамках Х Фестывалю незалежнай беларускай культуры ў Centrum Historii Zajezdnia дзейнічала выстава „Уроцлаў для Беларусі”. Адкрывалі выставу ганаровыя гасці: Святлана Ціханоўская, Таццяна Хоміч (сястра зняволенай Марыі Калеснікавай) і Вольга Кавалькова.

Выстава „Вроцлаў для Беларусі”

Адначасова з’яўляецца мясцовай хронікай пратэсту супраць гвалту, несправядлівасці і прыніжэння, а таксама прыгожым, кранальным прыкладам чалавечай салідарнасці, сумленнасці і бескарыслівасці. Таму што такімі былі мінулагоднія падзеі ў Беларусі – святкаванне вызвалення ад шматгадовай дыктатуры і трагічны прыклад таго, што гатовы зрабіць Аляксандр Лукашэнка і яго прыхільнікі, каб пасля чарговых сфальсіфікаваных выбараў яны працягвалі заставацца ва ўладзе.

Фатаграфіі і плакаты, якія Вы ўбачыце, сведчаць пра тое, што беларусы, якія прыязджаюць жыць ва Уроцлаў, памятаюць свае карані, а нашы суайчыннікі ў краіне могуць разлічваць на разуменне, спагаду і рэальную дапамогу. Значыцца, Уроцлаў для Беларусі, не столькі пра палітыку, колькі пра людзей. Усе, хто прысвяціў свае сілы і час, каб змены, якіх мы так жадаем, сталі магчымымі. Пра тых, хто смела выказваў сваю нязгоду, пісаў лісты палітвязням, збіраў грошы для пераследаваных, звяртаў увагу міжнародных арганізацый і ўсяго свету ў бок Беларусі. Нарэшце мы стваралі плакаты, з дапамогай якіх, незалежна ад надвор’я, збіраліся ля Калоны (па польскі Pręgierz – сымбалічнае месца ў Рынку Уроцлава), каб бліжэй пазнаёміцца і ператварыць пачуццё безраднасці на канкрэтнае дзеянне.

Да адкрыцця выставы колькасць мерапрыемстваў, якія праводзіла беларуская дыяспара ва Уроцлаве было каля 200. Мы перакананыя, што кожны з іх меў сэнс, і ад усёй душы дзякуем усім, хто нас падтрымаў і ўсё яшчэ хоча падтрымліваць. Таму што мы таксама не маем намеру спыняцца, пакуль Беларусь не стане свабоднай, дэмакратычнай, законапаслухмянай і паважлівай краінай для сваіх грамадзян. Краіна, якую заслужылі беларусы, пра што сведчыць іх упартая барацьба за лепшае заўтра ў вялікай еўрапейскай сям’і.

Możliwość komentowania została wyłączona.