O Nas

Fundacja rozpoczęła działalność w 2009 roku. Naszym celem jest organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju demokracji i wymiany kulturowej na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie.

Hasło „Za wolność waszą i naszą” jest parafrazą sloganu z okresu powstania listopadowego „Za wolność naszą i waszą” przypisywanego Joachimowi Lelewelowi, legendarnemu przywódcy powstania, wybitnemu polskiemu historykowi, bibliografowi, działaczowi politycznemu. Powstańcy umieszczali te słowa na sztandarach, nawołując Rosjan do wspólnej walki przeciwko tyranowi i zaborcy.

W czasie powstania styczniowego Aleksander Hercen, rosyjski pisarz i działacz polityczny, wykorzystał je w swym emigracyjnym, opozycyjnym wobec caratu czasopiśmie „Kołokolie” (Dzwon), wyrażając solidarność Rosjan z polskimi powstańcami. Dlatego w Rosji panuje przekonanie, że to właśnie Hercen jest autorem tej odezwy.

Uczestnicy głośnej manifestacji na Placu Czerwonym w Moskwie w sierpniu 1968 r. chcieli wykorzystać to hasło podczas protestu przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Natalia Gorbaniewska, jedna z protestujących zaproponowała, by brzmiało ono nieco inaczej – „Za wolność waszą i naszą”, podkreślając w ten sposób solidarność z narodem Czechosłowacji. To właśnie Natalia Gorbaniewska biorąc udział w powstawaniu naszej Fundacji zaproponowała obecną nazwę.

Zgodnie ze Statutem terenem działalności Fundacji Za Wolność Waszą i Naszą jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja działa w celu poparcia demokracji u wschodnich sąsiadów Polski. Jej Statut przewiduje:

 1. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu promowania demokracji na wschodnich rubieżach Polski;
 2. opracowywanie, tworzenie, rozwój i propagowanie własnych programów z zakresu promowania zasad demokracji w Polsce i jej wschodnich sąsiadów;
 3. organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju demokracji, wymiany kulturowej, promocji wartości cywilizacji zachodniej na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie;
 4. skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli światu polityki, nauki, kultury, działaczy społecznych i wolontariuszy w kraju i za granicą;
 5. prowadzenie i wspieranie działalności z zakresu promocji demokracji, krzewienia kultury europejskiej, pomocy społecznej, dobroczynności i promocji ekologii.

Zgodnie ze Statutem Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek realizujących określone w celach Fundacji programy demokratyzacji państw, powstałych na terenie byłego Związku Sowieckiego;
 2. organizowanie i udzielanie pomocy materialnej, w tym finansowej dla: organizacji demokratycznych przede wszystkim na Białorusi, ale także w Rosji i na Ukrainie;
 3. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów multimedialnych w celach demokratyzacji społeczeństw postkomunistycznych;
 4. organizowanie międzynarodowej wymiany;
 5. promocję programów realizowanych i tworzonych przez Fundację;
 6. organizowanie i wspieranie programów badawczych, kulturowych i naukowych;
 7. tworzenie i udostępnianie baz danych na zasadach określonych przez Fundację, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. współpracę z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymii zagranicznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej i materialnej.

Zarząd Fundacji
Prof. Nikołaj Iwanow (Prezes)

Rada Fundacji
Paweł Skrzywanek (przewodn.)
Kornel Morawiecki (wiceprzewodn.)
Adolf Juzwenko
Aleksandr Srebrakowski
Kornel Morawiecki
Radosław Poraj-Różecki
Stanisław Szuszkiewicz
Aleksander Milinkiewicz

Sprawozdanie za rok 2019
Sprawozdanie za rok 2016